SHIATSU

  • SHIATSU 50 - 90 min.

Čo je SHIATSU?

Shiatsu pochádza pôvodne z Japonska a využíva energiu dotyku a tlaku prstov, palcov, dlaní a prípadne i lakťov, kolien a chodidiel k navodeniu stavu hlbokého uvoľnenia a pocitu telesnej pohody. Forma aplikácie býva niekedy dynamická, niekedy zdanlivo statická, pričom sa uplatňuje tiež tlak na končatiny a rôzne partie trupu, preťahovanie, masáže, uvoľňovanie zatvrdnutých svalov a posilňovanie ochabnutých a slabých partií. Shiatsu má účinky hlboko relaxačné a zároveň posilňujúce a osviežujúce, vyvoláva pocit ukľudnenia a súčasne i celkový vnem spojený s každou jednotlivou súčasťou tela a organizmu. Aplikácia Shiatsu je podobná pohybovej meditácii a po ukončení zanecháva v darcovi rovnaký pocit vyrovnanosti a vitality ako v príjemcovi.

Shiatsu sa vyvinulo z tradičného orientálneho systému masáží a práve tak ako akupunktúra a ďalšie orientálne metódy, pôsobí na energetický systém organizmu, k čomu používa siete meridiánov respektíve energetických dráh, ktoré sa vzťahujú k funkciám vnútorných orgánov, ale práve tak súvisia i s harmonickým stavom emocionálnym, psychickej a duchovnej zložky nášho organizmu.

Shiatsu používa fyzického tlaku a ťahu v priebehu meridiánov k odblokovaniu oblastí preplnených energiou – čo sa prejavuje svalovým napätím a zatuhnutím určitých partií, a k revitalizácii nedostatočne zásobovaných oblastí – čo sa prejavuje pocitom chladu, slabosti, alebo ako potreba postihnutého miesta sa dotýkať, držať na ňom ruku, alebo ho podopierať.

Techniky v Shiatsu sú jednoduché a zároveň hlboko prenikavé a nesmierne účinné. Všetci veľmi dôverne poznáme „liečivú moc dotyku“. Každá matka na svete vie, že bozk a „mamičkine pohladenie“ účinkuje lepšie než náplasť, športovci vedia, že okamžite aplikovaná masáž dokáže do značnej miery obnoviť funkciu natiahnutého svalu, a kto by vo chvíli smútku, tiesne alebo akejkoľvek emocionálnej záťaže nezatúžil po matkinom náručí? A napriek tomu, že si na rozumovej úrovni potrebu vzájomného dotyku uvedomujeme, vedie výchova spoločnosti veľkou mierou k umelému vylúčeniu tohto intuitívneho pocitu z nášho života, takže v súčasnej dobe je spoločensky vyžadovať, alebo poskytovať fyzický kontakt, s výnimkou medzných situácií alebo prípadov poranenia. Potrebu dotyku môžu naplniť vlastne všetky druhy starostlivosti o naše telo, ale Shiatsu je pre bežný denný život najvhodnejšie a najpraktickejšie, a to z mnohých dôvodov.

- Jedným z najdôležitejších aspektov tejto metódy je skutočnosť, že klient ostáva behom masáže oblečený. V spoločnosti, v ktorej máme voči telesným dotykom vypestované zábrany, môže byť odloženie odevu ďalším problémovým faktorom, navodzujúcim nepríjemný pocit zraniteľnosti, bezbrannosti, hanby, trápnosti a snáď až straty dôstojnosti.

- Za druhé, pomalý a pomerne dlho aplikovaný tlak, ktorý je pre Shiatsu charakteristický, aktívne napomáha vedomej relaxácii. To umožňuje psychologickým mechanizmom ovládajúcim svalové napätie riadiť jeho uvoľnenie účinnejšie, než pri ktorejkoľvek inej metóde masáží.

- Za tretie je Shiatsu veľmi praktické: nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie, stačí púhe prestieradlo, pokrývka alebo iná podložka, rozprestretá na zemi, kľud a ticho.

- Za štvrté, základy Shiatsu môže prakticky ovládnuť každý už po zvládnutí základného kurzu. Znalosti získané na tejto úrovni sú dostatočné na zmiernenie bežných obtiaží, bolestí a drobnejších problémov v rodine, v zamestnaní, alebo medzi priateľmi.Shiatsu je veľmi praktická metóda, pretože je nesmierne nenáročná na vybavenie. Takmer výhradne sa robí na zemi, na tradičnej tenkej bavlnenej japonskej podložke futón alebo na žinenke. Táto prax vychádza z tradície, pretože v japonských domoch sú priestory značne obmedzené a Japonci spia na futónoch, ktoré sa cez deň zrolujú a tým sa uvoľní obytný priestor pre bežný denný život. To že klient leží na zemi, má však i ďalšie praktické výhody. Masér tak môže bez problémov použiť k aplikácii tlaku prostej váhy svojho tela namiesto namáhavého pôsobenia svalovej sily. Shiatsu sa môže vykonávať i v ľahu na boku i v sede na stoličke, teda i pre tehotné ženy i pre klientov, ktorým robí problém ľahnúť si na zem. Vďaka týmto vlastnostiam je možné vykonávať Shiatsu kdekoľvek a kedykoľvek, doma, v kancelárii i na pláži. Shiatsu sa vykonáva cez ľahký odev, bavlnenú teplákovú súpravu alebo podobný typ oblečenia, ktoré udržuje klientove telo v príjemnom teple, pretože Shiatsu má tendenciu spomaľovať metabolické deje v organizme, čo môže viesť až k pocitu chladu.

Obecne sa doporučuje, aby klient v deň masáže nepil alkohol, nejedol ťažké ani bohaté jedlo. Nevhodná je i kúpeľ v horúcej vode a intenzívne cvičenie alebo telesná námaha, pretože to všetko narušuje tok energie v organizme a tým sa znižujú účinky masáže.

Shiatsu má s masážou mnoho spoločných prvkov, ako napríklad: teplý, účinný dotyk inej ľudskej bytosti aj to, že je klient požiadaný, aby sa uvoľnil a aby pustil z hlavy všetky starosti. Obe metódy pôsobia na fyzickú stránku bolesti alebo zatuhnutia a dokážu zmierniť poruchy v emocionálnej oblasti. Shiatsu je však poetickejšie, jemnejšie a menej agresívne na ľudské telo. Shiatsu sa okrem zmienených rozdielov, ako je pôsobenie dotyku cez odev, odlišuje od klasickej masáže aj tým, že používa manipulačné a pretahovacie cviky. Manipuláciou v Shiatsu sa rozumie uplatňovanie pasívnej rotácie a preťahovania. Vykonáva sa napríklad tak, že masér zdvihne podkolennú časť nohy a koleno klienta, ležiaceho na chrbte a opisuje ním veľký kruh, čím napomáha zpohybliveniu a pretiahnutiu bedrového kĺbu. Rotácia sa robí pažami, zápästím, bedrovým kĺbom, členkom, prstami ruky i nohy a jemne krkom. K aktivácii jednotlivých oblastí, prislúchajúcich k meridiánom, sa používajú špeciálne preťahovacie cviky alebo pozície, ktoré umožňujú kontakt a sprístupnenie Ki . Každý, kto niekedy cvičil jógu, si uvedomuje rozdielnosť účinkov preťahovacích cvikov na rôzne partie tela. Spôsobuje to silnejšie prúdenie a vitalitu. Shiatsu funguje na rovnakom základe, kedy otvorením organizmu pomocou kľudného, ešte príjemného, znesiteľného napätia je možné zvýšiť prietok Ki v tele a aplikácia tlaku je potom omnoho účinnejšia.

Väčšina masážnych metód používa rôzne oleje alebo emulzie a pohyb rúk po povrchu tela. Hĺbka zásahu masáže závisí na každom masérovi a použitej technike, niekedy veľmi hlboko. Shiatsu používa statickú masáž, kedy sa na ošetrenom mieste drží napríklad prst, ktorý nie je tak „činorodý“. Možno práve táto nehybnosť dáva Shiatsu onen charakteristický pokľudný ráz a pokojnú atmosféru a prináša klientovi pocit ukľudnenia, ktorý často pretrváva i po skončení masáže. Človek pociťuje, že bolo vykonané mnoho práce, napätie pominulo, bolesť sa zmiernila, celý sa uvoľnil, a napriek tomu cíti hlboký kľud a mier.

Jedným z prvkov Shiatsu je aspekt rozvoja osobnosti. Aby človek mohol zodpovedne vykonávať Shiatsu, musí si osvojiť prvky, princípy a náuku a vryť si ju do hĺbky duše a Shiatsu sa tak musí stať nedeliteľnou súčasťou jeho života.

Žiaci Shiatsu často začínajú ako klienti a keď zistia, že Shiatsu dokáže vytvárať rámec pre porozumenie sebe samému, púšťajú sa do jeho štúdia ako na cestu ďalšieho objavovania seba samého. Žiaci sú nabádaní k tomu, aby sa pozorovali skutočne do hĺbky a aktívne sa snažili o nastolenie vlastného zdravia fyzického, emocionálneho i duchovného. Všetky techniky si sústavne opakujú na sebe a spoločne vyhodnocujú za asistencie lektora chyby ktorých sa dopúšťajú a aké dôsledky má ich konanie na organizmus. Hodiny strávené praxou, či ako maséra, ale i ako klienta dajú dostatočne pocítiť význam masáže Shiatsu.

Rozvoj vlastnej osobnosti je v Shiatsu priamo zahrnutý. Učebná hodina začína obvykle masážou do-in (Shiatsu na sebe samom), preťahovacími cvičeniami, cvičenie Qi Gong, alebo celkovo zahrievacím cvičením, dychové cvičenia a nácvik citlivosti pre rozvoj uvedomovania si Ki.

Prax Shiatsu vnáša do hry prúdenie masérovej vlastnej Ki. Hlbokým dýchaním a aplikáciou Ki klientovi sa mobilizuje masérova vlastná Ki, čo stimuluje klientovu energiu k prúdeniu do miest, kde ju najviac treba.

Vidíme tade, že Shiatsu je dvojsmerný proces. Masér do nej vkladá svoje umenie, skúsenosti a znalosti ako katalyzátor samo regeneračných reakcií klientovho organizmu. Klient poskytuje seba samého ako látku, ktorej prostredníctvom uplatňuje masér svoje umenie.